STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

BUILDpower I

BUILDpower I

představuje specializované řešení pro přípravu a realizaci stavebních investic zaměřené na potřeby investora či subjekty zajištující jeho činnosti. Součástí řešení je Cenová soustava RTS DATA. Modul obsahuje aplikace pro stanovení orientační ceny investičního záměru, zpracování soupisu prací a dodávek včetně tvorby elektronických formátů dle vyhlášky 169/2016 Sb., posouzení a vyhodnocení, nabídek včetně evidence dokumentů.

Soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

Základní náplní tohoto specializovaného řešení je sestavení položkového soupisu prací a dodávek v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb.

Datová část cenové soustavy RTS DATA obsahuje kompletní sadu položek prácí HSV, PSV, montáží a katalog materiálů včetně technických popisů a popisů technických parametrů. Součástí jsou i položky pro ocenění vedlejších a ostatních nákladů.

V případě potřeby vytvoříte položky, které nejsou součástí žádného ceníku RTS. Uživatel má možnost tuto položku opatřit komplexním popisem nebo ji zatřídit do struktury ceníků a kapitol cenové soustavy RTS DATA a tím využít její popisnou část.

Stanovení předpokládané ceny položkového soupisu nebo její aktualizace je zajištěna aktuální cenovou hladinou RTS.

Posouzení a vyhodnocení nabídek

Jednotlivé nabídky jsou prvotně posuzovány s ohledem na formální a obsahovou správnost. Program automaticky kontroluje ke zvolené předloze rozdílné hodnoty u položek v rozsahu: číslo, název, měrná jednotka, množství, nulové jednotkové ceny, chybějící a nadbytečné položky.

Vygenerování protokolu ke konkrétní nabídce nebo zakázce jako celku s výpisem rozdílných hodnot usnadňuje uživateli následnou práci s nabídkami.

Nastavením cenové srovnávací hladiny (předpokládaná cena, průměrná cena nebo konkrétní cenová úroveň RTS) dochází k zobrazení rozdílů nad i pod zvolenou hladinu a to včetně přehledného procentního vyčíslení.

Jednotlivé nabídky můžete zobrazovat a posuzovat z pohledu celé stavby až po detail konkrétní položky soupisu.

 

 

Manažer staveb a objektů

Zabezpečuje centrální přístup na data zakázek ve struktuře staveb a objektů. Umožňuje organizovaný přehled o dokladech a dokumentech stavby, s funkcemi na jejich zatřídění a importy.

Pro vedení tendrů ve struktuře soupisů prací, dodávek a služeb zobrazuje přehled uchazečů a jednotlivých nabídek. Následně poskytuje důležité sumární informace pro zadavatele.

Součástí manažeru je i evidence příloh, příslušné dokumentace a subjektů včetně kontaktních osob, které jsou na zakázce zainteresovány. Možnost seskupovat a třídit evidované informace tak usnadňuje práci v průběhu realizace zakázky.

Evidované zakázky respektive ceny konkrétních položek vítězných nabídek mohou být podkladem pro tvorbu srovnávací hladiny kontrolního rozpočtu připravované zakázky a napomáhat tak k vyhodnocení a posouzení nabídek.

Propočet stavby dle THU

Stanovení předpokládaných výrobních nákladů díla je základním předpokladem pro úspěšnou realizaci. Čím kvalitněji zakázku naplánujete, tím detailněji můžete následně sledovat a vyhodnocovat její realizaci.

Nastavením ceny zdrojů (materiál/stroje/mzdy/subdodávky), změnou jejich skladby a množství v kombinaci s firemním kalkulačním vzorcem dostáváte výslednou kalkulovanou cenu položky, respektive celé zakázky.

Vytvoření elektronické formy a komunikace s uchazeči

Konečná podoba soupisu prací, dodávek a služeb je zpracována i do požadovaného elektronického formátu dle vyhlášky 169/2016 Sb. Tímto formátem může být XLM (eSoupis) nebo jiný otevřený formát s datovou strukturou např. MS Excel. Vybrané formáty garantují zadavateli požadovanou otevřenost formátu a uchazeči umožňují zpracování nabídek a doplněním požadovaných údajů.

Vzor soupisu prací, dodávek a služeb

Podívejte se na vzorový soupis prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (formát PDF), nebo na jeho elektronickou verzi (formát XLS).

Čerpání finančních prostředků - kontrola prostavěnosti

Zhotovením vzorového soupisu dochází k vytvoření formuláře pro elektronickou komunikaci mezi investorem/poskytovatelem dotace a žadatelem. Podporovaným formátem je MS Excel jako obecně uznávané komunikační prostředí. Po následném importu žadatelem vyplněného formuláře dochází automaticky vytvoření nového zjišťovacího protokolu s vazbou na konkrétní zakázku, načtení skutečně provedeného množství jednotlivých položek a porovnání s původními hodnotami.

 

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz