STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Rozpočtování staveb

RTS BIM

RTS BIM je komplexní systém pro informační modelování staveb a jejich ocenění v různých fázích projektu. Informace lze využít nejen pro oceňování, ale také pro další činnosti při projektování a realizaci stavby, jako je tvorba textových dokumentů, časových harmonogramů, soupisů apod.

Klasifikační systém

Klasifikační systém je určen pro zatřídění prvků v RTS BIM. Je vyvíjen od roku 2018 na základě platných principů a zvyklostí českého stavebnictví s ohledem na využití informačního modelování.

Klasifikační systém je hierarchický. Nejvyšší úrovní je obor stavebnictví, který vychází z JKSO (Jednotné klasifikace stavebních objektů) např. budovy občanské výstavby, haly pro výrobu a služby apod. Dále se stromová struktura rozpadá na funkční, podfunkční díly a konstrukční prvky. Například na obrázku je konstrukční prvek Stěna, který náleží funkčnímu dílu svislé konstrukce a podfunkčnímu dílu plošné konstrukce a oboru 803 Budovy pro bydlení. Konstrukční prvky se dále rozpadají na technické specifikace např. stěna železobetonová, bílá vana apod. Konstrukci lze v RTS manageru klasifikovat na úrovni konstrukčního prvku nebo až na úrovni technické specifikace.

Datový standard

Datový standard je přímo navázaný na klasifikační systém. Je vytvářen pro každý konstrukční prvek a jeho technickou specifikaci individuálně v daném oboru stavebnictví. Datový standard stále rozšiřujeme s ohledem na vývoj informačního modelování.

V současné době máme 5 skupin parametrů – geometrické informace, informační parametry, technické parametry, procesní parametry a nově skupinu parametrů pro zápis klasifikačního systému CCI.

Geometrické informace jednotlivých prvků jsou převzaty z 3D modelu v maximálně možném rozsahu. Informační parametry se používají pro označení, umístění prvku v modelu, zařazení do skladby nebo systému apod. Technické parametry se používají pro návrh konstrukce. Procesní parametry se používají pro doplnění ceny stavby o nevymodelované konstrukce z důvodu nízkého stupně rozpracovanosti projektu. CCI parametry se používají pro převod mezi klasifikačním systémem RTS BIM a klasifikačním systémem CCI.

Ukázka modelování v RTS BIM

Základem informačního modelování stavby je dobře se rozvíjející podrobnost digitálního modelu v různých fázích projektu.

Na začátku každého projektu je nutné určit předpokládané investiční náklady pro ještě nenavrženou stavbu s mnohdy nejasnými základními rysy. Jako nástroj pro první komunikaci mezi investorem a architektem lze využít objemové studie, kde je součástí cenový odhad založený na objemových ukazatelích (THU), které vychází z dlouhodobých statistik cen stavebních objektů.

Jedná se o ideální způsob určení předpokládané ceny navržené stavby, která je součástí architektonické studie.

Na obrázku je navržena objemově hlavní stavba – rodinný dům s garáží. Následně je navrženo oplocení kolem celého pozemku a připojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.

Stavebním objektům je přiřazen příslušný obor JKSO a objemová nebo plošná geometrická informace.

 

 

 

Model pro studii stavby (STS)

Na obrázku je digitální model pro studii stavby. V této fázi se modelují prvky jednodušeji a klasifikují se na úrovni konstrukčních prvků bez rozlišení technické specifikace. Příkladem může být stropní konstrukce, která je ve studii tvořena jedním prvkem a klasifikována jako strop. V modelu pro stavební povolení je z důvodu tvorby kladečského plánu sestavena stropní konstrukce z více prvků klasifikovaných jako strop montovaný prefabrikovaný předpjatý.

Geometrické informace potřebné pro návrh a cenu jsou u jednotlivých prvků vyplněné.

Informační parametry jsou vyplněné a informují o umístění prvku v modelu.

Procesní parametry eliminující cenu z důvodu nemodelovaných prvků, jsou aktivní. Jedná se o prvky, které není nutné mít ve studii graficky a lze je navázat na geometrii modelovaných prvků.

Na obrázku je u oken aktivní procesní parametr překlad, neaktivní rolety a žaluzie (nejsou v modelu). U atiky je aktivní procesní parametr ETICS a tepelná izolace, neaktivní chrliče a pojistné přepady (nejsou v modelu) a omítky vnější (učeny pro nezateplené zdivo). U základových desek jsou aktivní procesní parametry ornice, stavební jámy, podsypy, zásypy, podkladní beton.

Nemodelované prvky, které nelze aktivovat procesním parametrem, mohou být pro přesnější cenu stavby vytvořeny virtuálně projektantem nebo rozpočtářem v BIM manageru. Na obrázku je virtuálně vytvořena kanalizační přípojka klasifikována jako konstrukční prvek Trubky.

Model pro stavební povolení (DSP)

Prvky se klasifikují na úrovni technické specifikace, aby se dodržela informační podrobnost pro návrh stavby.

Geometrické informace potřebné pro návrh a cenu jsou u jednotlivých prvků vyplněné.

Informační parametry jsou vyplněné a informují o umístění prvku v modelu.

Technické parametry jsou vyplněné projektantem. Parametry, které nejsou v této fázi projektu známé, nemusí být vyplněné.

Procesní parametry eliminující cenu nemodelovaných prvků, jsou opět aktivní. Pokud se projektant rozhodne již ve stupni stavebního povolení modelovat např. u oken překlady, nebude procesní parametr překlad aktivní.

Nemodelované prvky, jako jsou u potrubí kolena, redukce apod. jsou do ceny orientačně započítány přes technický parametr grafická podrobnost, volbou hodnoty G2.

Model pro provedení stavby (DPS)

Na obrázku je převzatý digitální model ze stavebního povolení, který byl doplněn o další prvky např. u oken o parapety a překlady, u atik o ETICS a tepelnou izolaci, u základových desek o zemní práce a podkladní konstrukci apod. Dále se stávající prvky změnily, např. u stropu se zvýšila grafická a informační podrobnost. Případně se některé prvky nahradily novými kvůli vyšší grafické podrobnosti např. potrubí tvořené v předchozím stupni jedním prvkem – trubka, je nahrazeno potrubím tvořené více prvky – trubka, kolena, redukce apod.

Stávající prvky klasifikované z předchozího stupně doplníme o nově klasifikované prvky. Případně změníme klasifikaci stávajících prvků, pokud jsme změnili např. jejich materiálovo – technologickou charakteristiku.

Geometrické informace a informační parametry jsou z předchozího stupně vyplněné. Je nutné je vyplnit u nových nebo změněných prvků.

Technické parametry jsou ve většině případů vyplněny návrhovými hodnotami.

Procesní parametry jsou neaktivní, protože jsou prvky samostatně modelovány.

Pokud prvek v modelu nepotřebuji a postačí mi pouze jeho negrafická informace, tak je rozpočtářem vytvořen virtuálně v BIM manageru. Příkladem mohou být výkopové práce, které potřebuji pro ocenění, ale nepotřebuji je mít graficky v modelu.

Ukázka oceňování v RTS BIM

Oceňování v RTS BIM je aplikovatelné na běžný digitální model stavby vytvořený v BIM aplikacích, jako je např. Autodesk Revit. Do aplikace je nahrán klasifikační systém RTS a doplňkový modul RTS manager.

Projektant klasifikuje prvky v modelu a následně v RTS manageru vyplní jejich datový standard. Takto definované prvky projektant odesílá na cloud RTS. Zde probíhají výpočty cen, které se vrací zpět.

Rozpočtář na cloudu RTS v BIM manageru jednotlivé prvky upravuje nebo vytváří nové a zpřesňuje tím cenu BIM modelu. Následně vytváří soupis konstrukcí.

RTS manager pro projektanty a BIM manager pro rozpočtáře jsou online propojené, která umožňuje rychlé ocenění v průběhu tvorby projektu. Zároveň mohou pracovat nezávisle v případě, že je použita jen jedna aplikace. Veškerá informace mohou být použity např. zhotovitelem v softwarech RTS pro vytvoření položkových rozpočtů, harmonogramů apod.

V závislosti na podrobnosti modelu od objemové studie až po dokumentaci pro provedení stavby dochází k postupnému zpřesňování ceny stavby.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz