STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

BUILDpower S

BUILDpower S

Vybrané aplikace BUILDpower S slouží k sestavení cenových nabídek a rozpočtů, podporují stanovení kalkulované ceny díla, vytvoření časového plánu a sledování prostavěnosti. Vše je podpořeno cenovou soustavou RTS DATA. BUILDpower S je určen zejména pro stavební firmy, rozpočtáře a projekční kanceláře.

Propočet stavby dle THU

Aplikace využijí především ti uživatelé, kteří potřebují rychle a snadno stanovit orientační cenu stavby. Základním principem ocenění je zatřídění objektů podle „Jednotné klasifikace stavebních objektů“ (JKSO) a určení množství účelových jednotek (např. m3 obestavěného prostoru).

Následně lze vytisknout propočet s rekapitulací ceny stavebního díla členěnou podle druhu prací a jednotlivých stavebních dílů a dále souhrnný propočet. Do všech vytvořených informací je možné dodatečně vstoupit a individuálně upravovat. Datová základna THU je aktualizována 1 x ročně.

Rozpočet

Nejdůležitější dokument stavby určující technologii, rozsah prací i cenu.

 • • Sestavení prostřednictvím položek cenové soustavy RTS DATA
 • • Tvorba vlastních položek, importy ceníků materiálů od výrobce
 • • Plná podpora elektronické komunikace (importy/exporty)
 • • Náhled na normu/skladbu položky
 • • Práce na úrovni položky, skupiny položek, rozpočtu nebo celé stavby
 • • Optimalizace ceny (na částku, %), porovnání výchozí a nabídkové ceny
 • • Tiskové výstupy, export do MS Excel, XML, UTF, BPE, XC4

 

 

 

Kalkulace nákladů

Stanovení nákladů stavby je základním předpokladem pro její úspěšnou realizaci.

 • • Nastavení skladby firemního kalkulačního vzorce
 • • Definování krycích příspěvků (režie výrobní/správní, zisk)
 • • Automatické sestavení limitky zdrojů (materiály/stroje/profese)
 • • Práce se zdroji (nahrazení, změna pořizovacích nákladů, slevy/přirážky)
 • • Tendrování (poptávání zdrojů, vyhodnocení a přenos vítězných cen do rozpočtu)
 • • Porovnání výchozí, kalkulované a nabídkové ceny nad zakázkou
Subdodávky | poptávání materiálů

Subdodávky na úrovni kompletní dodávky nebo nákupu materiálů dnes hrají rozhodující roli v konečné ceně.

 • • Vytvoření poptávkového formuláře ve formátu MS Excel
 • • Automatický import nabídek
 • • Posouzení nabídek dle nejlevnější ceny/nabídky
 • • Přiřazení vítězné nabídky k rozpočtu včetně vazby na dodavatele
 • • Evidence a přehled všech realizovaných nabídek a dodavatelů v systému
Časové plánování | harmonogram

Přehledné grafické zpracování usnadňuje orientaci v činnostech spojených s realizací zakázky.

 • • Díly, položky a Nh z rozpočtu jsou výchozí podklady harmonogramu
 • • Možnost nastavení parametrů (počet pracovníků, termín začátku/dokončení…)
 • • Automatické sestavení na základě výchozích podkladů a nastavených parametrů
 • • Úprava harmonogramu (nová činnost/rozdělení stávající, technologické přestávky ...)
 • • Automatické/ruční vytvoření vazeb mezi jednotlivými činnostmi
 • • Nástroje hromadné změny parametrů (počet pracovníků, pracovních dní a hodin)
 • • Tisk harmonogramu, tvorba finančního plánu, export do MS Excel a MS Project
Elektronická komunikace

Podpora elektronické komunikace mezi všemi účastníky zakázky (PROJEKTATNT – INVESTOR – DODAVATEL).

 • • Vytvoření poptávky s vazbou na aktuálně platnou legislativu
 • • Inteligentní import poptávky, vytvoření aktivní vazby na rozpočet
 • • Propojení poptávky s CS RTS DATA a vytvoření rozdílového protokolu
 • • Ocenění a vrácení jednotkové ceny do poptávkového formuláře
 • • Zachování původní struktury dle zadavatele
 • • Vyhodnocení nabídky (formální a obsahová správnost, cenové posouzení, tvorba protokolů)
Rozestavěnost | čerpání rozpočtu

Soupisy provedených prací udávají hodnoty čerpání jednotlivých položek na stavbě za určité období.

 • • Množství a cena ze smluvního rozpočtu jsou podkladem pro tvorbu zjišťovacího protokolu
 • • Odepisování položek (množstvím, procentem, částkou, zbytkem)
 • • Hromadná operace nad vybranou položkou nebo skupinou položek, dílu
 • • Rychlý přehled o zbývajícím množství a ceně položek včetně historie čerpání
 • • Přehledná data o průběhu realizace zakázky
 • • Tvorba podkladů pro fakturaci provedených prací
Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz