STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Rozpočtování staveb

Cenová soustava RTS

Digitalizovaný soubor podkladů pro tvorbu rozpočtů a sestavení předpokládané ceny investičního záměru, doprovázející seznam technických a cenových podmínek, technických a technologických parametrů včetně směrných cen stavebních a montážních prací, dodávek materiálů a souvisejících služeb v různé úrovni podrobnosti určených pro dané fáze projektu.

Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. obsahuje cenová soustava RTS DATA základní technické informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých cenících Cenové soustavy RTS DATA, včetně podmínek pro stanovení jednotkové ceny práce nebo materiálu.

Informace o použití cenové soustavy v dotačních programech najdete na zvláštní straně.

Použití cenové soustavy

Cenová soustava je primárně určena pro sestavení předpokládané hodnoty, stanovení typu, technologie a objemu konstrukcí a soupisu prací a dodávek stavební zakázky dle fáze investičního procesu.

Uplatnění najdou především u společností, které se zabývají navrhováním, projektování, znalectvím a realizací stavebních děl.

Pojmy cenové soustavy RTS

Cenové ukazatele

Směrné ceny stavebních objektů za m3 obestavěného prostoru u pozemních staveb a metr délky u inženýrských staveb.

Konstrukční prvky

Soubor konstrukcí a prvků, které se fyzicky mohou nacházet na stavbě a mohou mít 3D vyjádření v oblasti informačního modelování staveb. Jsou součástí systému RTS BIM a jejich nejvyšší entitou je stavební objekt členěn dle klasifikace JKSO.

Agregované položky

Ceník je určen pro sestavení orientační ceny zejména ve fázi projektu pro stavební povolení. Dále je určen pro ocenění konstrukcí ve fázi projektu pro provádění staveb, jestliže se konstrukce v projektu shoduje s popisem položky. Položky v ceníku svou skladbou obsahují zastoupení základních položek prací, materiálů a přesunu hmot. Jednotlivé agregace mají určující měrnou jednotku. K této jednotce jsou spočteny spotřeby množství položek základních.

Ceníky prací

Ceník prací obsahuje kompletní sadu položek prací HSV, PSV, montáží včetně aktuální cenové hladiny. Současně nabízí položky vedlejších a ostatních nákladů stavby. Základní položky v ceníku prací se člení do struktury výše popsané a následně dle TSKP. Položky obsahují normu, která definuje spotřebu zdrojů (materiál, profesi a stroj) nutných pro její realizaci.

Ceníky materiálů

Ceník materiálů a specifikací obsahuje nejčastěji používané výrobky ve stavebnictví dostupné na českém trhu. Ceník materiálů je kompletní seznam oborů, druhů a položek materiálů včetně aktuální ceny na českém trhu. Položky v něm jsou řazeny dle oborů materiálů řazeného pomocí číselného kódu a dle druhů materiálů, které zohledňují účel výrobku. Cena materiálu je včetně pořizovacích nákladů a uvedeného zdroje ceny položky materiálu.

Technické podmínky

Technické podmínky vymezují požadavky na standard provedení stavebních prací a dodávek a slouží k jednoznačné identifikaci požadovaných prací.

Například: monolitická železobetonová, zděná z keramických tvárnic, těžká skladba (specifikace souvrství).

Cenové podmínky

Cenové podmínky vymezují rozsah činností zahrnutých v položkách stavebních prací, definují způsob měření měrných jednotek a určují typ objektů, pro které jsou položky prací určeny.

Protokoly o vývoji cen stavebních materiálů a skupin prací

Soubor informací reagující na vývoj cen stavebních prací a materiálů. Jsou předkládány formou meziměsíční indexů.

Terminologický slovník

Slovník pojmů používaných v cenové soustavě RTS DATA. Slovník napomáhá porozumět a objasnit pojmy použité v textech, názvech a popisech.

Cenová soustava na internetu

Cenová soustava RTS DATA, včetně položek, cen, technických a cenových podmínek je volně dostupná na WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

Cenová soustava RTS DATA obsahuje kompletní sadu položek prací HSV, PSV, montáží a vedlejších a ostatních nákladů stavby. Položky prací i stavebních materiálů obsahují popisy formou technických parametrů.

Cenová soustava v angličtině

Položky ceníků HSV, PSV a Agregací jsou přeloženy do angličtiny! Vedle českého názvu položky je k dispozici i její anglická varianta. S tou je možné pracovat v systému BUILDpower S. V praxi to znamená, že rozpočet sestavujete s položkami v českém jazyce a jedním kliknutím je převedete do anglické varianty. Přeloženy jsou samozřejmě i tiskové výstupy.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz