STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

BUILDpower S

BUILDpower S

BUILDpower - vybrané reference / příklady využití

STÁTNÍ SPRÁVA

Komplexnost informací ve všech fázích životního cyklu stavební zakázky činí z cenové soustavy RTS DATA s vazbou na SW RTS nepostradatelný nástroj státní správy.

Vybraná reference

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Stavební rozpočty v předložených žádostech jsou posuzovány z hlediska formální a obsahové správnosti završené cenovým vyhodnocením. To vše probíhá s odkazem na cenovou soustava RTS DATA. Systém zabezpečuje elektronickou komunikaci v rozsahu: žádost <-> smluvní rozpočet <-> soupisy provedených prací.
http://www.crr.cz

Další reference

Statutární město Ostrava - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje - Statutární město Brno - Státní fond životního prostředí České republiky - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Státní zemědělský intervenční fond - Statutární město Ostrava - Krajský soud v Brně

INVESTOR - DEVELOPER

Předpokládané investiční náklady, vyhodnocení a posouzení nabídek. V realizační fázi pak vytvoření finančního harmonogramu stavby. Systém napomáhá minimalizovat rizika spojená s realizací projektu.

Biskupství brněnské

Zpracování rozpočtů, následná kompletace rozpočtu stavby, který slouží jako podklad k žádosti o dotaci a jako podklad pro výběrové řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Systém podporuje i vyhodnocení nabídek a sledování průběhu výstavby.
http://www.biskupstvi.cz

Další reference

Albert Česká republika, s.r.o. - Teplárny Brno, a.s - CREAM Real Estate, s.r.o. - Fakultní nemocnice Brno - TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s - Armádní Servisní, příspěvková organizace - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

PROJEKČNÍ SPOLEČNOSTI

Podpora začíná od popisu modelu prostřednictvím konstrukčních prvků a jejich specifikací až po vytvoření a online ocenění soupisu konstrukcí navazujících na položkový rozpočet stavby.

Delta

Kompletace rozpočtu stavby pro odpovídající fázi projektové dokumentace. Vyhodnocení a posouzení nabídek spolu s kontrolou zjišťovacích protokolů uzavírají procesy, které systém ve společnosti podporuje.
http://www.delta-group.cz

Další reference

S-projekt plus, a.s. - HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. - ARCHIKA s.r.o. - ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. – MANAG,a.s, - AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. - Atelier 38 s.r.o

DODAVATEL

Sestavení cenové nabídky, kalkulace nákladů stavby, čerpání a tvorba zjišťovacích protokolů stavby jsou nejčastější činnosti, které systém pro uživatele zabezpečuje. Uplatnění nalezne jak pro velké organizace, tak i u drobných dodavatelů.

Vybraná reference

IPS Třinec

Systém je využívání na všech střediscích, kde pokrývá část ocenění a přípravy zakázek, kalkulaci nákladů včetně následné evidence čerpání provedených prací.
http://www.bstav.cz

Další reference

OHLA ŽS, a.s. - METROSTSAV, a.s. - KOMFORT,a.s. - MARTIA a.s. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s, - POHL cz, a.s. - FARMTEC a.s. - IMOS Brno, a.s. - HOCHTIEF CZ a. s.- enteria a.s.- POZIMOS, a.s. - ČEVAK a.s. - Winning Group a.s. - PaPP, spol. s r.o. – TOMIreko s.r.o. – Kalora,a.s.

VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLY)

Dostupnost informací je výchozím předpokladem úspěšného studia. Proto je SW RTS začleněn nejen do výuky, ale je možno si je bezplatně zapůjčit v ostré verzi a prostudovat jejich možnosti.

Vybraná reference

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára

V rámci celého studie slouží RTS DATA nejprve jako vstupní podklad do problematiky ekonomiky staveb, následně je prostřednictvím systému užívána k přípravě rozpočtů. Vše je zvršeno zpracováním kompletního projektu v rámci odborného maturitního předmětu.
http://www.spsgocar.cz

Další reference

Vysoké učení technické v Brně - České vysoké učení technické v Praze Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava - Střední průmyslová škola, Vlašim - Střední škola stavební Třebíč - Střední průmyslová škola stavební Brno

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz